top of page

Got 12 penalty points and don't want to lose your driving licence? We can help! 

    Prawo o ruchu drogowym mówi, że gdy dana osoba osiągnie 12 punktów na swoim prawie jazdy, sąd zabroni jej prowadzenia pojazdu na okres 6 miesięcy. 

Wiele osób popełnia fundamentalny błąd i wierzy, że samo stawienie się w sądzie, bez reprezentacji z twierdzeniem, że … „potrzebuję mojego prawa jazdy do pracy” … wystarczy, aby uniknąć nałożenia jakiegokolwiek zakazu prowadzenia pojazdów.

Prawo jest bardzo jasne i zostało zaostrzone w październiku 2020 r. Trudne okoliczności nie są niedogodnością dla samego wnioskodawcy, ale dla osób, które są od niego zależne. Zwykła niedogodność lub trudności nie mogą być uznane przez sądy za wyjątkowe. Oznacza to, że aby mieć realną szansę na odniesienie sukcesu i zachować prawo jazdy, należy przedstawić przed sądem odpowiedni argument (znany jako „argument szczególnie trudnych okoliczności”) wraz z towarzyszącymi dowodami lub oświadczeniami. Wnioskodawca będzie musiał złożyć zeznania pod przysięgą i musi być w pełni przygotowany do kwestii, o które sąd może zapytać w związku z wnioskiem.

Nieprzygotowanie prawie nieuchronnie doprowadzi do odmowy i nałożenia 6-miesięcznego zakazu jazdy samochodem.

APTLS pomoże Ci doradzić co należy umieścić w tym wniosku, jakie dowody potwierdzające pomogą w Twojej sprawie, a jeśli sobie tego życzysz, możemy stawić się w sądzie, aby Cię reprezentować i przedstawić sądowi argument w Twoim imieniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      The Road traffic legislation dictates that when an individual reaches 12 endorsed points on his/her license the court will ban the person from driving for a 6 month period.

Many people make the fundamental mistake and believe that simply attending court, unrepresented, and telling the Justices that …”I need my license to work” …will be sufficient to avoid any driving ban being imposed.

The law is very clear and indeed, was tightened up following amended sentencing council guidelines in October 2020. Hardship is not hardship to the applicant, but people that are dependent upon him or her. A mere inconvenience or difficulty cannot be considered as exceptional by the courts.

This means that to have any realistic prospect of being successful, an argument to the court not to ban (known as an ‘exceptional hardship argument’) needs to be properly presented, with accompanying evidence or statements. The applicant will need to give evidence on oath and needs to be fully prepared as to the issues the court may ask in relation to the application.

Being unprepared will almost inevitably lead to refusal and a 6 month ban being imposed.

We can help in advising you about what needs to be put in this application, advise as to what supporting evidence will assist your case, and should you wish, we can attend court to represent you and put forward the argument to the court on your behalf. 

bottom of page